MASA TENİSİ

YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde yapılan masa tenisi yarışmalarının hazırlanması, oynanması ve tescili ile bu yarışmaların Uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, ülkemizde yapılacak resmi ve özel bütün masa tenisi yarışmaları ile bu yarışmalara katılan spor kulüplerini, yöneticileri, antrenörleri, hakemleri ve sporcuları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

 

Federasyon           : Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,

 

İl Müdürlüğü        : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

 

İlçe Müdürlüğü    : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

 

İl Temsilcisi         : Masa Tenisi İl Temsilcisini,

 

ITTF                      : Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunu,

 

ETTU                     : Avrupa Masa Tenisi Birliğini,

 

Turnuva                : Tescilli kuruluşların veya lisanslı sporcuların bir buluşmada karşılaşıp              

                                  sıralandıkları yarışmaları,

 

Lig                           : Belirli sayıda tescilli kuruluşların bir sezon boyu birbirleri ile karşılaşıp        

                                  sıralandıkları yarışmaları,

 

Klasman                 : Bir sezon içinde her bir kategoride yapılan en az iki turnuvanın belirli 
                                 bir puan sistemine göre yapılmış o kategorinin sıralamasını,

 

Şampiyona            : Sezon sonunda il veya ülkenin unvan turnuvasını,

 

Kupa                       :  Tescilli kuruluşların veya  lisanslı sporcuların bir buluşmada karşılaşıp sıralandıkları

                                 il veya Ülkenin unvan turnuvasını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Yarışma Sezonu

Madde 5 - Masa tenisi yarışma sezonu, her yıl Federasyon faaliyet programında belirtilen il teşvik turnuvaları ile başlar, 30 Haziran’da biter.

 

Katılım

Madde 6 - Genel Müdürlüğe tescilini yaptırmış kuruluşlar bu Yönetmelikte belirlenen şartlar içinde yarışmalara katılırlar.

 
Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 7 - Sporcular, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğince alacakları kulüp veya ferdi lisansları ile bu Yönetmelikte belirlenen şartlar içinde yarışmalara katılırlar.

 

Yarışmalara Katılacak Antrenörlerde Aranacak Şartlar

Madde 8 - Antrenörler, Federasyonca vizesi yapılmış lisansını başhakeme ibraz etmek suretiyle takım ve sporcuların başında yarışma alanına girebilirler.

 

Yarışma Çeşitleri

Madde 9 - Masa tenisi yarışma çeşitleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Resmi yarışmalar               : Federasyon, il ve ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalardır.

b) Uluslar arası yarışmalar     : ITTF ve ETTU’ nun izniyle, en az iki ülke takım sporcular arasında düzenlenen yarışmalardır.

c) Özel yarışmalar                  : Resmi yarışmalar dışında düzenlenen diğer yarışmalardır.

 

Yarışma Türleri

Madde 10 - Masa tenisi yarışmaları ferdi ve takım olmak üzere iki türde düzenlenir.

 

Yarışma İzni

Madde 11 - İllerde düzenlenecek tüm  özel yarışmalar, yarışmanın yapıldığı il müdürlüğünden gerekli iznin alınması ile yapılır. Bu yarışmanın denetimi, yarışmanın yapıldığı ilin il temsilcisine, yönetimi ise yarışmayı düzenleyenlere ait olacaktır. İller arasında  ve uluslar arası yurt  içi ve yurt dışında düzenlenen her türlü özel yarışmalar Federasyonun iznine tabidir.

 

Yaş Kategorileri

Madde 12- Uluslararası yarışma kurallarına göre  yaş kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Minikler             : 1 Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 13 yaş ve altında olan sporcular.

b) Yıldızlar             : 1 Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 15 yaş ve altında olan sporcular.

c) Gençler               : 1 Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 18 yaş ve altında olan sporcular.

d) Ümitler               : 1 Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 21 yaş ve altında olan sporcular.             

e) Büyükler            : Ümitlerden daha büyük yaşta olan sporcular.

f) Veteranlar           : 31Aralık ve daha öncesinde doğmuş olmak kaydıyla 40 yaş ve üstü olan sporcular.

 

Tertip Kurulları

Madde 13 - Resmi yarışmaların tertip kurulları aşağıda gösterilmiştir:

a)     Federasyon Tertip Kurulu : Federasyon tarafından düzenlenecek tüm yarışmalarda; Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı veya bir kurul üyesi, Teknik Kurul Başkanı veya bir kurul üyesi tertip kurulunu oluşturur. Federasyon Başkanı, bu Kurulun başkanıdır.

b)     İl Tertip Kurulu: İl tarafından düzenlenecek tüm yarışmalarda il temsilcisi, kulüpleri temsilen üç üye (yönetici veya antrenör) İl Tertip Kurulunu oluşturur. İl Temsilcisi bu kurulun başkanıdır.

c)     Uluslararası Tertip Kurulu, Uluslararası yarışmalarda; ITTF ve ETTU’ nun kurallarına uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu, tertip ve organizasyondan sorumlu ve yetkilidir.

 

Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Tertip Kurulları;

a)    Lig ve turnuva düzenler, bunları programlar,

b)   Yarışmaların yapılacağı tarih, yer ve salonları tespit eder,

c)   Yarışmalarda çıkacak itirazları ve anlaşmazlıkları çözümler,

d)   Yarışmaların ertelenmesine veya yerinin değiştirilmesine karar verir,

e)    Masa tenisinin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapar.

 

Sorumlu Yönetmen

Madde 15 - Federasyon yarışmalarında Federasyon Başkanının görevlendireceği Yönetim Kurulundan ya da yan kurullardan (herhangi bir kulübü temsil etme yetkisini haiz üyeler hariç) bir Üye; İl yarışmalarında il temsilcisi veya yerine görevlendireceği bir yardımcısı, yarışmanın sorumlu yönetmenidir Sorumlu yönetmen yarışmanın başhakemine danışarak tüm teknik konularda ve yönetimde yetkili ve sorumludur.

 

Tescil ve Vize Şartı

Madde 16 - Tüm  masa  tenisi yarışmaları, tescilli kuruluşlar ile bu kuruluşların o yıl için geçerli vizeli lisanslı sporcuları arasında yapılır.  Ferdi lisanslar ancak ferdi yarışmalarda geçerlidir.

 Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler

Madde 17 - Birleşen veya isim değiştiren kulüpler; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre tescil edilmek kaydı ile kazanılmış haklarını muhafaza ederler.

 

Yarışmanın Ertelenmesi veya Yerinin Değiştirilmesi

Madde 18 - Zorunlu nedenlerle, yarışma tarihi veya yeri  Federasyonca değiştirilebilir. Bu değişiklik yarışmacılara, yarışma tarihinden en az 7 gün önce bildirilir.

 

Yarışma Tescili

Madde 19 - İl yarışmalarının tescili ve ilanı Tertip Kurulu tarafından, Federasyon yarışmalarının tescili ve ilanı Federasyon tarafından yapılır.

 

 Kıyafet

Madde 20 - Sporcuların ve hakemlerin kıyafetleri, ITTF oyun kurallarına uygun olacaktır. Takım yarışmalarında sporcular, kulüplerinin isimlerini belirten formalarla müsabakalara çıkacaklardır.

 

Hakemlerin Tayini

Madde 21 - Yarışmalarda hakem tayini aşağıdaki usuller çerçevesinde yapılır;

a)   Federasyon yarışmalarında yarışma Başhakemi ve yarışma için gerekli hakem sayısı, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. Yarışmada görev yapacak hakemler, yapılacak hakem klasman sınavı sonucuna göre oluşturulacak hakem klasmanından ismen  Merkez Hakem Kurulu tarafından davet edilir.

b)    İl yarışmalarında yarışma başhakemi ve yarışma için gerekli hakem sayısı il hakem kurulu, il hakem kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi tarafından belirlenir.

 

Yarışmalarda Hakemlerin Görevlendirilmesi

Madde 22 - Hakemlerin yarışmalarda görevlendirilmesi, o yarışma için atanmış yarışma başhakemince yapılır ve Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğindeki usul ve esaslar dahilinde görevlendirilir.

 

Yarışmalarda Kura Çekimi

Madde 23 - Takım  ve ferdi yarışmalarda kuralar;  Federasyon  maçları için yarışma tarihinden  bir gün önce yarışmanın yapılacağı ilde, Yarışmaya katılacak kulüp ve/veya sporcuların temsilcilerinin  katılımı ile Federasyon  Yarışma Jürisi tarafından, il yarışmaları için yarışma tarihinden 1 gün önce İl Müdürlüğünde İl Yarışma Jürisi   tarafından çekilir.

 

Ödüller

Madde 24 - Masa tenisi yarışmalarından takım yarışmalarında, ilk üç takıma kupa ve ilk üç takımın 5 maçlık sistemde (5 tek) oynayan 4 oyuncusuna, 5 maçlık sistemde (4 tek, 1 çift) oynayan 4 oyuncusuna, 7 maçlık sistemde (6 tek, 1 Çift) oynayan 5 oyuncusuna ve antrenörüne madalya, ferdi yarışmalarda ise her birinciye kupa ve ilk 4 sporcuya madalya verilir.

 

İtirazlar

Madde 25- Anlaşmazlık halinde, yarışma başhakemi, tarafları ve hakemi dinleyip anlaşmazlığı çözümler. Tarafların itirazlarının sürmesi halinde ise Sorumlu Yönetmen; Başhakem, Yarışma Hakemi, Yarışmacı taraflarla görüşerek kararı verir.

     Yarışma sırasında verilecek kararlara da itiraz etmek mümkündür. Bu itirazlar 3 kişiden mevcut bulunan yarışma jürisine yazılı olarak ve sporcu harcırahının on katı tutarında itiraz bedeli yatırılmak suretiyle yapılır. Bu takdirde; il yarışmalarında İl Tertip Kurulu, Federasyon yarışmalarında Federasyon Tertip Kurulu tarafından yapılan ilk toplantıda itiraz tekrar görüşülür. İtiraz edenin haklı bulunması halinde yatırılan bedel iade edilir. Ancak oynanmış maçlar tekrarlanmaz. Jürinin verdiği karar nihaidir. Buna itiraz edilemez.

 

Cezalar

Madde 26 - Sporcuların, yöneticilerin ve antrenörlerin olumsuz fiilleri durumunda, yarışma sorumlu yönetmeni tarafından düzenlenen rapor, Federasyona gönderilir. Federasyon  bu raporu,  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, Ceza Kurulu’na sevk eder.

 ANASAYFA                                  İLERİ