İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

Madde 15 - İl Spor Temsilcisi veya Kurul As başkanı, İl Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

a) Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı As başkan yönetir.

b) İl Hakem Kurulu çoğunlukla toplanır.

c) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

d) Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler

Madde 16 - İl Hakem Kurulu Üyelerinde bu yönetmeliğin 27 inci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranacak niteliklerden başka;

a) İl Hakem Kategorisinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

b) Hakemliği bırakmış ise, sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmada engel hali bulunmamak şartları aranır.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi

Madde 17- İl ve İlçe Hakem Kurullarının görev süresi dört yıldır. İl Spor Temsilcileri gerek gördükleri zaman Kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda, İlin teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır.

İl ve İlçe Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18 - İl Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak,

b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer bütün işleri yapmak,

c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

d) Federasyonun izni ile hakemlik konusunda konferanslar vermek,

e) Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,

f) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

g) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri, müsabaka yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,

h) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin etmek,

1- İl ve İlçede düzenlenen özel ve resmi bütün müsabakalar,

2- İl de ve İlçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabakalar,

3- Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar,

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

Madde 19 - İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri aşağıdaki sayılan durumlarda görevinden ayrılmış olurlar.

a) Üyenin istifası ile,

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması ile,

c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi ile,

d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması ile,

e) İl Spor Müdürünün teklifi, Federasyonun onayı ile,

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 20 - Bu Yönetmelik çerçevesinde ve ITTF kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, Başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve oyuncuları aşağılayan, rahatsız eden hakemler; Başhakemin veya İl Hakem Kurulunun durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmesi yada Merkez Hakem Kurulunun gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon Başkanının teklifi ile Cezalandırılmak üzere Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Bu durumların dışında Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hataları nedeniyle kendilerine yazılı uyarıda bulunabilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Ceza Kuruluna başvurabilir.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları

Madde 21 - İl ve İlçe Hakem Kurulları, İl Masa Tenisi Temsilcisi veya Kurul As başkanının daveti üzerine toplanır.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı

Madde 22 - İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev alamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin Müsabaka Öncesi Yapması Gereken İşler

Madde 23 - Hakemler müsabaka öncesinde;

a) Oyun malzemelerini (masa,file,pano,sayı tabelası) kontrol ederler,

b) Takım müsabakalarında maç çizelgelerini usulüne uygun olarak doldururlar.

c) Oyuncuların kıyafet ve raketlerini kontrol ederler.

d) Yer, masa ve oyun alanı temizliği ile panoların ve diğer materyallerin düzgünlüğünü kontrol ederler.

Hakemlerin Müsabaka Sırasındaki Görevleri

Madde 24 - Hakemler Müsabakalarda;

a) Oyuncuların lisanslarını kontrol ederler,

b) Kura atışına göre servis sırası ve Masa seçimini belirlerler,

c) Çiftler oyunlarında servisi atan ve karşılayan oyuncuların adlarını ”Skor Kağıdına” işaretlerler.

d) Uluslar arası oyun kurallarına göre yarışmaların sağlıklı yürütülmesini ve bitirilmesini sağlarlar.

Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

Madde 25 - Hakemler maç bittikten sonra;

a) Maçın sonucunu “Skor Kağıdı” ile birlikte müsabaka Başhakemine verirler,

b) Maç ile ilgili varsa bir açıklaması Müsabaka Başhakemine iletirler,

c) Müsabaka Başhakemi hazırladığı belge ve raporu yarışmanın bitiş tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Federasyona iletilir.

Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esaslar

Madde 26-Federasyonca düzenlenen müsabakaların Başhakemleri Federasyon tarafından, İl ve İlçelerde düzenlenen müsabakaların Başhakemleri İl ve İlçe Hakem Kurullarınca tayin edilir.

Hakem Kurulları bulunmayan yerlerde Başhakemi İl Masa Tenisi Temsilcisi belirler.

Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak, haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler yarışmalar süresince Özellikle davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek olmalıdırlar. Organizasyonlarda mümkün olduğu kadar oyuncu, antrenör ve idarecilerle ilişkiye giremezler. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 27 - Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak, (milli sporcularda bu şart aranmaz)

c) 18 yaşından küçük 35 yaşından büyük olmamak,

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

f ) Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak,

h) Kulüplerin Yönetim Kurullarında yönetici veya antrenör olmamak

Hakemlik Dereceleri ve Başhakem ile Masa Hakemlerinin Görevleri

Madde 28 - Hakemlik dereceleri şunlardır;

Aday Hakem: Hakem olabilme niteliklerine sahip olan ve açılan hakem kursuna katılarak, kurs sonunda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarı gösterenler Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Masa Tenisi Federasyon Başkanının onayı ile aday hakem olurlar. Aday Hakemlik süresi en az bir en çok 2 yıldır. Bu süre Masa Tenisi Federasyonu Başkanının onay tarihi ile başlar. İl Hakem Kurulu veya İl Hakem Kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi bu süreler içinde başarılı bulduğu Aday Hakemleri İl Müdürlüğü kanalı ile İl Hakemliği terfileri için federasyona teklif eder. İl Müdürlükleri teklif yazısının ekinde aday hakemin adaylık süresi içerisinde yönettiği yarışmaların adı ve tarihlerini belirtir liste yer alır. iki yıl içerisinde teklifi yapılmayan veya terfi edemeyen aday hakemin Hakemliği sona erer.

İl Hakemi : İl Hakem Kurulunca, Aday Hakemlik için öngörülen süreler içinde başarılı oldukları tespit edilen ve terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifi yapılan Aday Hakemler, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Masa Tenisi Federasyon Başkanının onayı ile il hakemi olurlar ve kendilerine İl Hakemi Lisansı verilir. İl Hakemleri kendi illerindeki yarışmalarda görev yapabilecekleri gibi klasman hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilirler. İl Hakemleri İl yarışmalarında Başhakemlik yapabilirler. Aday Hakemlik dahil en az 5 yıl fiilen hakemlik yapanlardan başarılı olanlar, A ve B Klasmanı hakemi olmaları koşuluyla, İl Hakem Kurulunca İl Müdürlüğü kanalı ile Ulusal hakemliğe terfi için, Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

Ulusal Hakem: İl Hakem Kurulunca, Ulusal hakemlik terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilen İl Hakemleri, Merkez Hakem Kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı oldukları takdirde, Ulusal Hakem olurlar ve kendilerine Ulusal Hakem Lisansı verilir. Ulusal Hakemler illerinde ve Klasman hakemi olmaları koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonun düzenlediği yarışmalarda görev alabilirler ve Başhakemlik yapabilirler. Ulusal Hakem olarak en az 5 yıl faal görev yaparak başarılı bulunanlardan son 3 sezon üst üste A klasmanı olanlar ve seçtiği İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyonun onayı ile Uluslararası Hakemliğe terfisi için ITTF’ye teklif edilirler.

Yukarıda belirtilen dillerden birinde başarılı olabilmek için;

a) Kamu personeli dil sınavından veya Üniversite dil sınavından en az 30 puan almak.

b) (a) bendinde belirtilen sınavlara girme hakkı olmayanlar için federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren Üniversite lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) kamu personeli dil sınavı ve üniversite dil sınavı seviyesinde yapılan sınavda başarılı olmak.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri dolmamalıdır.

Uluslararası Hakem: Terfileri için ITTF’ye teklif edilen Ulusal Hakemler, ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Uluslararası Hakem unvanını alırlar ve kendilerine Uluslararası Hakem Lisansı verilir. Uluslararası hakemler yurt içi ve dışı bütün yarışmalarda görev alabilirler. Uluslararası Hakemler yurt içi yarışmalarda Başhakemlik ve Gözlemci hakemlik yapabilirler. Uluslararası Hakem olarak görev yapanlardan üstün başarı gösterdikleri saptananlar, Merkez Hakem Kurulunun önerisi ve Federasyonun onayı ile Uluslararası Başhakemliğe terfisi için ITTF’ ye teklif edilirler.

Uluslararası Başhakem: Terfileri için ITTF’ ye teklif edilen Uluslararası hakemler, ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Uluslararası Başhakem unvanını alırlar ve kendilerine Uluslararası Başhakem Lisansı verilir. Uluslararası Başhakemler, yurt içi ve dışı yarışmalarda Başhakemlik yapabilirler.

Federasyon yarışmalarında Başhakemliği, Merkez Hakem Kurulu üyeleri veya Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği, en az Milli Hakemlik derecesine sahip hakemler yapabilirler. İl yarışmalarında ise Başhakemliği, İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri veya üyelik niteliğini taşıyan hakemler yapabilirler. Başhakemler yalnızca Sorumlu Yönetmene bağlı olarak görev yaparlar.

Başhakemin Görevleri Şunlardır.

a) Yarışma öncesi salonda gezerek, salonun yarışmalar için hazır olup olmadığını; salonun ışık, ısı, zemin durumu ve benzeri fiziki şartlarını, masa, file, sandalye, sayı tabelası, pano ve benzeri malzemelerin uygunluğunu ve düzenini inceleyerek varsa eksikliklerin giderilmesini yetkililerden ister. Ayrıca hakemlerin kıyafetlerinin uygunluğunu kontrol eder.

b) Yarışma için görevlendirilmiş hakemler arasından, yeterli sayıda masa hakemi görevlendirir.

c) Yarışma föylerinin hazırlanarak, yarışma görevlisi hakemlere verilmesini ve yarışma masasına intikalini sağlar.

d) Yarışmalar sırasında, Uluslararası Masa Tenisi Oyun Kurallarına göre gerekenleri yapar.

e) Yarışma bitiminde, görevli hakemlerce kendisine iletilen yarışma föyünü inceler, eksiklik yok ise imzalar ve föy nüshalarının ilgililere dağıtımı için tekrar geri verir.

f) Yarışmaya ilişkin rapor ve belgeleri, yarışmanın bitiminden itibaren, Federasyon yarışmalarında 7 gün içinde Federasyona, il yarışmalarında 3 gün içinde İl Hakem Kurulu sekreterine iletir.

Masa Hakemlerinin Görevleri Şunlardır.

a) Kendilerine verilen yarışma programına göre, usulüne uygun şekilde yarışma föylerini doldururlar.

b) Kendilerine verilen hakem listelerine göre, yarışma föylerine hakemlerin isimlerinin yazarlar.

c) Zaman ve sırası geldikçe takım veya sporcuları belirledikleri arenaya, yarışma hakemlerini ve yarışma föyünü ve takım listesi fişlerini vermek üzere yazı masasına davet ederler.

d) Başhakem tarafından incelenip imzalanarak, yarışma görevlisi hakem tarafından ilk nüshası masaya getirilen yarışma föyündeki sonucu, tablodaki yerlerine işlerler.

e) Tamamlanan grup yarışmaları sonucunda oluşan sıralamaları, Başhakeme danışarak, gerekli yerlere işlerler.

Hakemlerin Sigortalanması

Madde 29 - Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.

Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

Madde 30 - Yabancı Ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanların Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde, hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir.

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

Madde 31 - Aday Hakemlik dönemini başarı ile tamamlamış olanlara, Merkez Hakem Kurulunca İl Hakemi lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl başında Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Liste üzerinde vizeler yapılarak İlgililere ulaştırılmak üzere İl Hakem Kuruluna gönderilir. İl Hakem Kurulları lisansları ilgililere verir. Merkez Hakem Kurulu gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini bir süre için İl Hakem Kuruluna verebilir. Verilen bütün lisanslarla, yapılan vizeler (Ek: 1) formla birlikte Federasyona gönderilir. Ayrıca vizeleri yapılan hakemlere ait liste bir yazı ile birlikte gönderilir.

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

Madde 32 - Yarışmalar her ne şekilde olursa olsun lisanslı Masa Tenisi Hakemi veya kurs bitirmiş aday hakem ile yönetilir.

a) Türkiye’de her türlü Masa Tenisi yarışmasında görev alacak Başhakemlerin atanması Merkez Hakem Kurulu görüşü ve Federasyonun onayı ile yapılır.

b) Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan yarışmaların tüm hakemleri, Merkez Hakem Kurulunun kararı ve Federasyonun onayı ile klasman hakemleri arasından atanır.

Hakem Klasmanları; Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak hakemler için Merkez Hakem Kurulu tarafından bir klasman belirlemesi yapılır.

A Klasmanı Hakemi: Merkez Hakem Kurulu üyeleri, Uluslararası başhakemler ve Uluslar arası hakemler ile gözlemci raporlarında A klasmanı için gerekli olan puanı alan Ulusal ve il hakemlerinden oluşur. Tüm yarışmalarda görev alırlar.

 B Klasmanı Hakemi: Klasman sınavı ve gözlemci raporlarında B klasman için gerekli puanı alan Ulusal ve il hakemleri ile gözlemci raporlarında B klasmanı için gerekli olan puanı alan Uluslararası hakemlerden oluşur. Uluslar arası ve Süper lig haricindeki bütün yarışmalarda görev alır. Süper lig yarışmalarının yapıldığı ilde yeterli sayıda A klasmanı hakemi yoksa o ildeki B klasmanı hakemlerle de görev yapılabilir.

C Klasmanı Hakemi: A ve B Klasmanına girmeyen hakemlerden oluşur. Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görev alamazlar. Yalnızca bağlı bulundukları illerde düzenlenen il yarışmalarında görev alırlar.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Şampiyonalarının yapıldığı ilde yeterli sayıda klasman hakemi yoksa Merkez Hakem Kurulu o ildeki klasman dışı hakemlerle görev yapabilir.

 

GERİ                                   ANASAYFA                                  İLERİ