MASA TENİSİ HAKEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmelik Masa Tenisi Müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, hakem kurullarının kuruluşuna, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlik dereceleri ve terfilerine, hakemlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile cezalandırılmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdür :  Gençlik ve Spor Genel Müdürünü

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü

Federasyon : Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü

İl Temsilcisi : Masa Tenisi İl Temsilcisini

ITTF : Uluslar arası Masa Tenisi Federasyonunu

ETTU : Avrupa Masa Tenisi Birliğini

İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Esas Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Merkez Hakem Komitesi

Hakem Kurulu Çeşitleri

Madde 5 -Hakem Kurulları Merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurulu ve İlçelerde İlçe Hakem Kurulundan oluşur.

Merkez Hakem Kurulu

Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanınca belirlenen bir görevlinin başkanlığında en az 7, en çok 10 üyeden oluşur. Federasyon Başkanı ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı’nın birlikte belirledikleri üyeler, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile göreve başlar. Merkez Hakem Kurulu, ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından; yazı işlerini yürütecek 1 sekreter ile hakem sicillerini düzenleyecek 2 üyenin seçimini yapar.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi;

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Federasyon Başkanının isteği,

c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu Üye Adaylarında şu özellikler aranır.

a) Uluslararası veya En az 5 yıl faal ve 3 yıl üst üste A klasmanı Ulusal Masa Tenisi Hakemi olmak,

b) Ceza Yönetmeliği Hükümlerine göre ceza almamış olmak,

c) Faal Sporcu ve Antrenör olmamak, Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğuyla seçilir. Asbaşkanın, Başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Asbaşkanın, üyelikten herhangi bir sebeple ayrılması durumunda seçim yeni üyenin atanmasından sonra yapılır. Kurul Üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak bir sekreter ve sicil işlerini düzenleyecek iki üye seçerler. Sekreter kurulun yazı işlerini ve Başkanın vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üyeler tüm Masa Tenisi Hakemlerinin sicil işlerini düzenler. Boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından atama yapılır.

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 9 - Federasyon Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

a) Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır.

b) Merkez Hakem Kurulu Toplantısına, Federasyon Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı Asbaşkan yönetir.

c) Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

d) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

e) Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) ITTF’nin hakemlik kurulları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b) Hakem kurslarının açılmasına ilişkin gerekli kriterleri belirlemek, İllerden gelecek olan hakem kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak,

c) ITTF ve yabancı ülkelerin Masa Tenisi Federasyonlarının düzenleyeceği seminerlere katılacak olan öğretmen ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirleme ve Genel Müdürün onayına sunmak,

d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretmen, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Federasyona öneride bulunmak ve Genel Müdürlükten onay almak,

e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylatmak,

g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri Federasyon aracılığı ile ITTF’ ye uluslararası Hakemlik için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve ITTF’ye gönderilmek üzere Federasyona sunmak,

h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,

ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

i) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

j) Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma yönetmelerini sağlamak,

k) Yarışmalarda görev alacak hakemlerin atamasını yapmak,

l) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak,

m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formunu hazırlamak.(Ek 1)

Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

Madde 11-Merkez Hakem Kurulunun, İl ve İlçe Hakem Kurulunun üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

a) İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

b) İl ve İlçe Hakem Kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak,

c) İl ve İlçe Hakem Kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için teklifte bulunmak,

Hakem Lisansı İptali

Madde 12 - Hakem Lisansları aşağıdaki hallerde iptal edilir:

a) İstifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Özürsüz olarak 3 defa hakemlik görevine gelmemek,

d) Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak,

e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunduğu tespit edilmek,

f) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak,

g) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunmak,

h) Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay ve daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak,

    Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

    Yukarıda sayılan maddelerden birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir. Lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.

            İKİNCİ BÖLÜM

İl ve İlçe Hakem Kurulları

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu

Madde 13 - Lisanslı hakem sayısı en az 10 olan İllerde ve İlçelerde, Hakem Kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülür.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Seçimi

Madde 14 - İl ve İlçe Hakem Kurulları, İl Müdürünün Merkez Hakem Kurulunun onayı ile kurulur.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Başkanı, İl Masa Tenisi Temsilcisidir. Kurul, Başkan hariç 6 veya 4 kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir As başkan ve bir Sekreter seçerler.

 

 ANASAYFA                                  İLERİ