(MTH-DER)

MASA TENİSİ HAKEMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Masa Tenisi Hakemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir. Kısa adı     “MTH-DER” dır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2- Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

DERNEĞİN ŞUBESİ

MADDE 3-T.C. Sınırları içinde gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararı ile Şube açılabilir. Bu amaçla Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç Kişilik Şube kurucular kurulu, Şube açılacak yerin en büyük Mülki Amirine Şube Kuruluş bildirimini ve diğer gerekli belgeleri verir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI 

MADDE 4-

A- Derneğin  Amacı

Üyeleri arasında Ekonomik, Kültürel ve Sosyal dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, üyelerini İdari, Mali ve Sosyal alanlarda temsil etmek, yürürlükteki yasalar çerçevesinde üyelerinin haklarını korumak, mesleki ve kültürel yönden bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda üyelerini bilinçlendirmek, gerektiğinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile iş birliğine giderek bu sporun daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının sağlanmasına katkıda bulunmak, Ülkede Masa Tenisi sporunun gelişmesi için maddi ve manevi destek sağlamak, Masa tenisi sporuna kaynak yaratmak ve yaratılan kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır.

B-Derneğin Çalışma Konuları

-      Masa Tenisi sporunun okul bazında öğretilmesi ve yaygınlaştırılması için okullarla işbirliğine gidilmesi konusunda kamuoyu oluşturmak, yazılı ve görsel basınla işbirliği içinde hareket ederek, üyelerin eğitimi ve bilgilerinin tazelenmesi konusunda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile iş birliğine giderek eğitim amaçlı seminerler açılmasını sağlamak için çalışmalar yapılabilir.

-      Masa Tenisi sporunun, dostluk, kardeşlik ve barış ülküsünde yapılmasını  özendiren yayınlar yapılabilir.

-      Üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak üzere gerekli fonlar düzenleyebilir.

-      Yardımlaşma sandığı kurabilir. Üyelerinin yararlanması için lokal açabilir.

-      Gelir sağlamak amacı ile Seminer, Tiyatro, Gezi, Konser, Dinleti ve Spor Faaliyetleri ile her türlü Sosyal ve Kültürel çalışmalarda bulunabilir.

-      Gerekli gördüğünde taşınır-taşınmaz mal alır, satar veya kiralar.

-      Aynı amaç ile kurulu derneklerle işbirliğine gider, üst kuruluş oluşturulmasında bu derneklerle ortak hareket eder.

-      2908 Sayılı Yasanın 61.  Maddesinde de belirtildiği üzere her türlü bağış ve yardımı kabul eder, bağış ve yardımlarda bulunur.

-      2908 sayılı Yasa gereğince yasak olmayan her türlü faaliyette bulunur.

YASAK FAALİYETLER

MADDE 5- Dernek 2908 Sayılı Yasanın 5. Maddesinde ayrıntılı biçimde belirtilen yasak faaliyetlerden hiçbirisi ile uğraşmaz.

Dernek 2908 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde açıklanan hususlara titizlikle uyar, üyelerinin de uyması için önlem alır.

 

KURUCULAR

MADDE 6- Dernek kurucularının Adı, Soyadı, Doğum Yeri-Tarihi, Mesleği ve Adresleri ile tatbiki imzaları aşağıda belirtilmiştir. (Soyadı alfabetik sırayla)

ADI VE SOYADI

DOĞUM YERİ

TARİHİ

MESLEĞİ

ADRESİ

UYRUĞU

İMZA

Kenan ASİL

Divriği 01/11/1953

M.Tenisi Hakemi

M. Çakmak Mah. Özer Sok. No:11/2 Sincan/ANKARA

T.C.

 

Memduh Cemal AŞTI

Sivas 16/10/1956

M.Tenisi Hakemi

Subay evleri Candan Sok. No:14/4 A.Evler/ ANKARA

T.C.

 

Ziya ÇALIŞIR

Sincan 29/06/1956

M.Tenisi Hakemi

Atatürk Mah. Kader Sok. No:14 Sincan / ANKARA

T.C:

 

Sultan GÖZÜBÜYÜK

Ankara 13/09/1965

M.Tenisi Hakemi

Subayevleri Ayvalık Sok. No:25/5 A.Evler/ANKARA

T.C.

 

Hüseyin KARAKÜRÜM

Ayaş 07/06/1948

M.Tenisi Hakemi

4.Cad.224 Sk. Umutyolu i. Sitesi 3/6 Batıkent / ANKARA

T.C.

 

Hüseyin ÖZALP

Çal

29/03/1953

M.Tenisi Hakemi

U.Mumcu Mah. 192. Sok. No:52 Batıkent /ANKARA

T.C.

 

Necati ÖZDEN

Karayazı 02/04/1952

M.Tenisi Hakemi

Beşikkaya Mah. 437 Sok. No:20/A H.Gazi/ANKARA

T.C.

 

Recep ÖZFİDAN

Tokat 10/02/1957

M.Tenisi Hakemi

Atatürk Mah. Kader Sok. No:14/1 Sincan / ANKARA

T.C.

 

Selim ŞEN

Ankara 10/06/1976

M.Tenisi Hakemi

Seçil Sit. A/2 Bl 356/10 Yenimahalle/ANKARA

T.C.

 

Ergun ÜNLÜEL

Ankara 28/12/1961

M.Tenisi Hakemi

K.Karabekir Mah. 93. Sok.  15/15 Etimesgut / ANKARA

            T.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

ÜYELİK

MADDE 7- Yasal engeli olmayan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca verilmiş hakem lisansı bulunanlar ile başka bir Ülkenin ilgili Kurumunca verilmiş Hakem Belgesi bulunanlar Masa Tenisi Hakemleri Derneğine üye olabilirler.

Üyelik ile ilgili tüm belge ve bilgiler tamamlandıktan sonra Şube Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde karar verilir ve sonuç Genel Merkez Yönetim Kurulu ile başvuru sahibine bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Üyenin kabul yada red kararı ile ilgili karar verme hakkını saklı tutar. Genel Merkez Yönetim Kurulu red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir

ONURSAL ÜYELİK VE ONUR BELGESİ

MADDE 8- Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için Derneğin Genel Merkezi veya Şubelerine maddi veya manevi yardımlarda bulunan ve dernek üyesi olmayan veya yasal açıdan derneğe üye olamayan kişilere Şube Yönetim Kurulunun veya Genel merkezde Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan iki üyenin önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile “Onursal Üyelik” verilir. Onursal üyeler ödenti ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantısına katılır ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyelere “Onursal Üyelik Belgesi” verilir. Yukarıda belirtilen yardımlarda bulunan özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlara da aynı yöntemle “Onur Belgesi “ verilir.

Eski ve yeni Gençlik ve Spor Genel Müdürleri, İl Müdürleri, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu eski ve yeni Başkanları ile Masa Tenisi İl Temsilcileri Derneğin Onursal Üyesidirler.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 9 -  Üyelerin ödeyecekleri yıllık ödenti tutarı aylık 500.000. –(Beşyüzbin) TL.’dir. Her üye 1 (bir) yıllık ödentisini yılın ilk 3 ayı içinde zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

Her üye adayından, üyelik başvurusu ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 2.500.000.– (ikimilyonbeşyüzbin) TL. giriş ödentisi alınır. Genel Kurul toplantılarında yıllık üye ve giriş ödentileri yeniden belirlenir.

Yeni kurulan Şubelerde Şube 1. (birinci) kuruluş yılını tamamlayacağı tarihe kadar üyelerinin aylık ödentilerini kendisi için tahsil eder.

Üyeler ödemelerini şubelerine yaparlar. Birinci yılını tamamlayan şubeler, üyelerinin aylık ödentilerinin 5 (beş) aylık tutarını Genel Merkez hesabına gönderirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 10-  Yasaların ön gördüğü nedenlerle üyelikten çıkarılması gerekenler ile, Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden, Derneğin amacı dışında ya da amacına aykırı çalışmalarda bulunan veya Dernek çalışmalarının kasıtlı şekilde aksatan, üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı bozan, Genel Merkez ve Şubenin yazılı bildirisine karşın ödenti borçlarını üst üste  iki yıl yerine getirmeyen üyeler hakkında üyelikten çıkarılma işlemi yapılır.

Yukarıda yazılı durumlarda; Şube Yönetim Kurulu kararı ile Şube Sekreteri tarafından ilgili üyenin yazılı savunması alındıktan sonra konu hakkında tüm belge ve bilgileri içeren bir dosya hazırlanır ve Genel Merkez Genel Sekreterliğine gönderilir.

Bu dosyalar Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Onur Kurulu’na gönderilir. Onur Kurulu dosya üzerinde ilgili yasa ve tüzük hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve soruşturma sonucu görüşünü 30 (otuz) gün içinde oluşturur ve karar verilmek üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu’na  sunar. İlgili üye isterse karardan önce dinlenir. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeye karar tebliğ edilir. 30 gün içinde ilgili itiraz etmediği takdirde karar kesinleşir. 30 gün içinde itiraz edilmesi halinde, itirazı karara bağlayacak Genel Kurul kararına kadar ilgilinin üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Her üyenin üyelikten ayrılma hakkı vardır. Üyelikten ayrılma isteği, bu konudaki yazılı başvurunun Genel Merkez Yönetim Kuruluna ulaşması ile geçerlilik kazanır. İstifa eden üye yeniden üyelik için başvuruda bulunabilir. Ancak üyelikten ayrıldığı günden  yeni üye olduğu güne kadar olan ödentileri en son ödenen üye ödentisi üzerinden defaten ve nakden üyeliğinin kabul edildiği tarihte ödemek zorundadır.

İstifa eden yada çıkartılan üye veya üyeler Derneğin para, mal ve sahip bulunduğu hakları üzerinde hiçbir hak talebinde bulunamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 11-  Derneğin organları şunlardır:

A- Genel Merkez Organları:

a-    Genel Kurul,  b- Genel Merkez Yönetim Kurulu, c- Genel Merkez Denetleme Kurulu, ç- Onur Kurulu

B-  Şube organları        

a-    Genel Kurul, b- Yönetim Kurulu, c- Denetleme Kurulu,

GENEL MERKEZ GENEL KURULU

MADDE 12- Derneğin Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir Aralık ayı içinde Ankara’da toplanır.

A-  Genel Merkez Genel Kuruluna Katılacak Olan Üyeler

a-   Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, b- Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, c- Onur Kurulu üyeleri, ç- Dernek Kurucu üyeleri, d- Eski Genel Başkanlar, e- Şube Başkanları, f- Her bir şubeden en son yapılan Genel Kurullarında seçilen her 5 (Beş) üye için 1 (bir) temsilci katılır.

Yukarıdaki sıfatları belirtilen temsilciler birden fazla sıfata sahip oldukları takdirde o temsilci 1 (bir) oya sahiptir.

Genel Kurula katılanlar eşit haklara sahiptirler.

B-   Genel Merkez Genel Kurulunda Genel Merkez Organlarına Aday Olabilme Esas ve Usulleri

a-    Aday olmak isteyenler en az 1 (bir) yıllık dernek üyesi olmak zorundadırlar.

b-    Siyasi Partilerin Genel Merkezi, İl ve İlçe organları ile Sendikaların karar organlarında halen görevli olanlar aday olamazlar.

c-    Aday olmak isteyen temsilci, Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. Temsilci sıfatı taşımayan üye ise Genel Kurul Üyelerinden en az 20 (yirmi) kişinin Divan Başkanlığına ortak yazılı başvurusu ile aday olabilir.

ç- Şubelerin Yönetim veya Denetleme Kurullarında görevli olanlar Genel Merkez Kurullarından birine seçildikleri takdirde bu görevlerden birini tercih ederek (10) gün içinde Genel Sekreterliğe bildirmek zorundadır. 10 (on) gün içinde tercihini yapmayan üyenin, seçildiği Genel Merkez Kurul üyeliğini tercih ettiği kabul edilir.

d-    Organlara aday olanlar, kur’a ile saptanan harf esas alınarak Soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre  oylama sonucu en çok oy alan adaydan başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir.

e-    Kullanılan oyun geçerli sayılabilmesi için, seçimi yapılan organın asıl üye sayısının en az yardan bir fazlası, en çok tam sayısı kadar üye adayına oy kullanılması gerekir.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU

MADDE 13- Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a-    Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetleme Kurulu raporlarını incelemek, görüşmek ve karara bağlamak,

b-    Genel Merkez Yönetim Kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşerek karara bağlamak

c-    Adaylar arasından 5 (beş) asil 5 (beş) yedek Genel Merkez Yönetim kurulu üyesi ile Denetleme ve Onur Kurulları için en az 3 (üç)’er asıl ve yedek üyeyi seçmek,

d-    Gerekli durumlarda dernek tüzüğünü değiştirmek.

e-    Dernek için gerekli olan taşınmaz mal alımı ve satımı konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna, verilecek yetkiyi görüşmek ve karara bağlamak

f-     Yasalarda ve tüzükte yer alan konuları görüşmek ve karara bağlamak,

g-    Derneğin geleceği ile ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak

h-    Derneğin, gerekli görülen yerlerde Şube açabilmesi ve yerlerinin belirlenmesi ile ilgili konuları görüşerek Yönetim kuruluna verilecek olan yetkiyi karara bağlamak.

GENEL MERKEZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

MADDE 14- Dernekler Yasası çerçevesinde derneğin çalışmaları ve geleceği açısında gerekli olan zamanlarda Genel Merkez Yönetim veya Denetleme Kurullarının kararı yada toplam üye sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine önceden ilan başvurusu veya Genel Merkez Denetleme Kurulunun gerek görmesi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıyı yapmazsa Sulh Hukuk mahkemesi kararıyla üç kişilik kurul olağanüstü toplantıyı düzenler.

GENEL MERKEZ GENEL KURUL HAZIRLIKLARI

MADDE 15- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Tüzük ilkeleri doğrultusunda Genel Kurula katılacak temsilcilerinin listesini hazırlar ve ilgili yerlere bildirir. En az on beş gün önceden günü, yeri, saati ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek Genel kurulu toplantıya çağırır. Genel Kurul toplantısı üyelere ve Genel Kurul Temsilcilerine duyurulmak üzere ayrıca şubelere bir yazı ile de bildirilir.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının yeri ve zamanı en az 7 (yedi) gün sonra üyelere ve temsilcilere ayrıca bildirilir. Genel kurul toplantısı başka herhangi bir nedenle yapılamazsa veya geri bırakılırsa, ikinci bir ilan verilir ve ayrıca üyelere ve temsilcilere duyurulmak üzere şubelere yazılı bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenmez.

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMASI

MADDE 16- Genel Merkez Genel Kurulu normal olarak Genel Kurul temsilcilerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının toplam üye sayısından iki kat fazla olmak zorundadır. Genel Kurul toplantıları Derneğin Genel Merkezi’nin bulunduğu Ankara’da yapılır.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU KARARLARI VE ÇALIŞMALARI

MADDE 17- Genel Merkez Genel Kurulu kararları, katılan temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği veya derneğin geleceği ile ilgili toplantıda ise karar için üçte iki çoğunluk gereklidir. Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere 1 (bir) Başkan, 1 (bir) yardımcı, 1 (bir) Sekreter ile 2 (iki) Yazman üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul, Başkanlık Divanının yönetimi altında çalışmalarını gündem doğrultusunda yürütür ve tamamlar. Gündem değişikliği, Genel Kurula katılanların onda birinin imzalı teklifi ve Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile yapılır.

GENEL  MERKEZ  YÖNETİM  KURULU

MADDE 18-Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasında Genel Kurulda gizli oy ve açık sayımla seçilecek olan, 5 (beş) asil 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Üyeler aldıkları oylara göre en fazla oy alandan en az oy alana inerek sıralanır. Bu sıraya göre ilk 5 asıl ikinci 5 yedek üye olurlar. Boşalan üyeliklere, yedek üyeler oy sırasına göre çağrılır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulda en çok oy alan üyenin Başkanlığında yaptığı ilk toplantısında görev bölümü yapar ve arasından 1 (bir) Genel Başkan, 1 (bir) Genel Başkan Yardımcısı, 1 (Bir) Genel Sekreter ve 1 (bir) Genel Sayman seçer. Bu ilk toplantı, Genel Kurulu takiben yedi gün içinde yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu en az 30 günde bir salt çoğunlukla toplanır ve kararları katılanların çoğunluğuyla alır. Oylardan eşlik durumunda Genel başkanın oyu iki oy sayılır.

Kararlar düzenli bir biçimde tarih ve sayı sırasıyla karar defterine geçilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Kararlar imzalanmakla kesinleşir. Karar Defteri, Başkanın sorumluluğu altında Genel Sekreterin zimmet ve zilliyetindedir.

Derneği Genel Başkan temsil eder. Genel Başkanın yokluğunda görevlendireceği Başkan Yardımcısı onun yerine bu görevi yürütür. Derneğin tüm işlerini Genel Başkan ile Genel sekreter birlikte yürütür.

Derneğin para ve hesap işlerini Genel Sayman üstlenir. Derneğin banka, hesap işlerini ve mali işlemlerini Genel Başkanın imzasıyla Genel Sayman yürütür.

Yasal açıdan zorunlu olan bütün defterler genel Sekreter ve Genel Sayman işbirliğinde Genel Merkezde tutulur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüzükte ve yürürlükte olan ilgili hükümlerde yazılı görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Onur Kurulunun görüşünü aldıktan sonra üyelikten çıkarılma kararını verir. Derneğin amaçları doğrultusunda Genel Merkez çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma şekillerini yönetmelikle belirleyeceği çalışma komisyonları kurar, çalışmalarını izler ve denetler.

Genel Merkez Genel Kurulunca adı ve yeri belirlenecek illerde, Genel Kurulun vereceği yetkiye göre Dernek Şubelerinin açılması ile ilgili çalışmalarını yürütür. Şubeler arası eşgüdümü sağlar. Dernek Şubelerinin çalışmalarını Dernek üyeleri arasından belirleyeceği müfettişler aracılığıyla izler ve denetler. Müfettişlerin yetki görev sorumlulukları ve çalışma şekilleri Yönetim Kurulunca belirlenecek yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 19-Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin unvanları ve görevleri şunlardır

A- Genel Başkan;

Genel Başkan, Derneği temsil eder, Yönetim kurulu Başkanı olarak toplantıları yönetir, alınan kararların kendi sorumluluk ve gözetimi altında karar defterine yazılıp imzalanmasını sağlar.

Kararların ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, Kurullar ve Komisyonlar tarafından yürütülmesini izler, sonuçlandırılmasını temin eder.

Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman arasındaki eş güdümü sağlar. Çalışma Komisyonlarından sorumlu üyeleri belirler.

Başkan, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Başkanın yokluğunda, görevlendirdiği Başkan Yardımcısı onun yerine bu görevi yürütür.

B- Genel Başkan Yardımcısı:

Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanın vereceği yetki doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Başkanın yokluğunda görevlendirildiği takdirde Başkana vekalet eder.

C-   Genel Sekreter:

Genel Sekreter, Genel Başkanın Sorumluluğu altında Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Başkanın talimatı doğrultusunda Derneğin tüm işlerini yürütür.

Genel Sekreterin Görevleri Şunlardır.

a)    Yönetim Kurulunun sözcülük ve yazmanlık hizmetlerini yürütmek, Başkanın talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak, Yönetim Kurulunda alınan kararları Karar Defterine yazmak ve imzalatmak,

b)    Çalışma Komisyonlarından gelen rapor ve önerileri değerlendirmek, yapılan görev ayırımına göre sonuçları ilgili Başkan Yardımcısı veya Başkana iletmek,

c)    Yönetim Kurulu kararlarını ilgili Kurul, Komisyon veya kişilere iletmek, uygulanmasını temin etmek,

d)    Dernek üyelerinin çeşitli Komisyonlardaki başvuru, düşünce ve önerilerini almak, değerlendirmek ve ilgili yerlere ulaştırmak,

e)    Dernek Şubeleri ile Dernek dışındaki Kurum, Kuruluş ve Kişilerle yapılacak yazışmaları yürütmek,

f)     Dernek personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, görev dağılımlarını yapmak, çalışmalarını izlemek,

g)    Dernek Şubeleri arasında eşgüdümü sağlamak ve gerektiğinde iş bölümü yapmak.

h)    Yasal açıdan zorunlu defterleri tutmak ve korumak,

i)      Gerektiğinde Genel Saymanla işbirliği yapmak

j)     Derneğin mal varlığı ile ilgili çalışmaları yürütmek; taşınmaz mal satın almak veya bağış kabul etmek, taşınmazlarını kiraya vermek yada taşınmaz mal kiralamak gibi konularda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

k)    Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

D- Genel sayman

Genel Sayman, Derneğin para ve hesap işlerini yürütür. Bu işlerle ilgili kayıt ve defterleri tutar, belgeleri korur. Derneğin banka ve hesap işlerinde  Genel Başkan ve Genel Saymanın birlikte imzaları gerekir.

Genel Sayman, Dernek bütçesini ve bilançosunu hazırlar, gelir ve giderlerini izle, gelirlerin zamanında toplanmasını, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar.

Genel Sayman, Saymanlıkta görevlendirilen personel var ise, bunların arasında iş bölümü yapar, çalışmalarını izler ve denetler. Personel bu çalışmalarında Genel Sayman karşı sorumludur. Genel Saymanın yanında çalışacak personelin işe alımında Genel saymanın görüşü alınır.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

MADDE 20- Genel Merkezin tüm çalışmaları Genel Kurul tarafından seçilecek en az, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunca denetlenir. Denetleme Kurulu, kural olarak altı ayı geçmeyen dönemlerde toplanır ve bir denetim raporu hazırlar. Genel Kurulda en çok oy alan üyenin başkanlığında yapılan ilk toplantılarında kendi arasında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Bu ilk toplantı, Genel Kurulu takiben yedi gün içinde yapılır ve sonuç Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirilir. Denetim raporları, Genel Merkez Yönetim Kurulunun raporuyla birlikte Genel Kurul öncesinde şubeler aracılığı ile temsilcilere gönderilir. Derneğin geleceği açısından zorunlu durumlarda, Genel Merkez Denetleme Kurulu, olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

A-  Denetleme Kurulunun oluşumu:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Seçimlerde Yönetim Kurulu seçim usulleri uygulanır. Boşalan üyeliklere yedek üyeler 18. Maddede ön görülen usullere göre çağırılır.

 

 

B-   Toplantı ve Karar

Denetleme Kurulu yılda en az 2 kez salt çoğunlukla toplanır. Bu toplantıların 6 ayı geçmeyen dönemlerde yapılması zorunludur. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik durumunda Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

Kararlar düzenli bir biçimde gün ve sayı sırasıyla karar defterine geçirilir. Kararların alındığı toplantıda deftere yazılması ve imzalanması esastır. Karara karşı olanlar kararın imzalanması sırasında karşıt oyunu ve gerekçesini yazılı şekilde beyan eder. Karar defteri, Denetleme Kurulu Başkanının veya onun sorumluluğunda Sekreterin zimmet ve zilliyetindedir.

C-   Görev ve Yetkileri:

Genel Merkezin tüm çalışmaları Denetleme Kurulunca denetlenir. Denetleme Kurulu, Yönetim kurulunun bir çalışma dönemi içinde çalışma programı ve bütçe doğrultusunda yaptığı hesapları ve bu hesapla ilgili işlemleri denetleme görev ve yetkisine sahiptir.

Ç- Denetleme kurulunun Denetimi:

a)    Hazırlanan bütçenin gerçekçiliği ve yeterli olup olmadığı,

b)    Uygulamada bütçe bölüm ve maddelerinde aşım yapılıp yapılmadığı,

c)    Yapılan aşımlar için yetkili organların kararlarının alınıp alınmadığı,

d)    Yapılan harcamaların bütçeye ve çalışma programına uygun olup olmadığı,

e)    Yasalarca gerekli fatura, fiş yada gider makbuzunun bulunup bulunmadığı,

f)     Gelir ve gider tablosu ile bilanço kayıtlarının uygun biçimde çıkarılıp çıkarılmadığı gibi hususları içerir.

Denetleme Kurulu bu görevlerini yapmak amacıyla; Dernek hesapları ve defterlerini inceler, görevlilerden ve Yönetim Kurulundan bilgi isteyebilir, denetim sonuçlarını gereği için Yönetim Kurulu ve Genel Kurula bildirir.

ONUR KURULU

MADDE 21-  Onur Kurulu, en az 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. Onur Kurulu, Genel Kurulda en çok oyu alan üyenin başkanlığında yapılan ilk toplantısında bir Başkan ve Bir Sekreter seçer. Bu ilk toplantı, Genel Kurulu takip eden yedi gün içinde yapılır ve sonuç Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirilir. Onuru Kurulu her altı ayda bir ve gerektiğinde toplanır. Derneğin Disiplini ile ilgili konuları görüşür. Genel Merkez Yönetim Kurulunun gönderdiği dosyaları inceleyerek görüşünü bildirir.

Onur Kurulunun asıl üyeliklerinden boşalma olursa sırayla yedekler göreve çağırılır. Onur Kurulunda alınan kararlar, karar defterine gündem sırasına göre işlenir, katılan üyelerce imzalanır. Konularla ilgili belgeler, Onur Kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak dosyaya konur. Alınan kararlar Dernek Genel Başkanlığına gereği yapılmak üzere gönderilir.

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

MADDE 22- Dernek amaçları doğrultusunda Genel Merkez çalışmalarının zamanında ve yeterli bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki komisyonlar kurulabilir:

a)  Eğitim Komisyonu                                                              

b)  Sosyal Çalışma Komisyonu                                                 g) Uluslararası İlişkiler Komisyonu                    

c) Kültür ve Sanat Komisyonu                                                  ğ)  Demokratik Kitle Örgütleri Komisyonu                               

ç) Basım ve Yayım Komisyonu                                                  h) Örgütlenme Komisyonu  

d)  Hukuk Komisyonu                                                               i) Resmi Kuruluş ve Güvenlik Komisyonu

e)  Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu                                      j) Mali İşler Komisyonu                   

f)  Gençlik Doğa ve çevre Komisyonu                                       k) Arşiv ve Bilgi İşlem Komisyonu                                                                                                                             

Komisyonlar, Genel Başkanın veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine Genel Sekreterin, Mali İşler Komisyonu Genel Saymanın Başkanlığında; Genel Kurulu takip eden ilk 30 gün içinde, kurullarında görev almak isteyen Dernek üyeleri asından seçilecek ve Yönetim Kurulunca onaylanacak en az 5 (beş) üyeden oluşur. İçlerinden bir Başkan ve Bir Sekreter seçerek çalışmalarına başlarlar ve çalışmaların sonuçları hakkından Genel Merkez Yönetim kuruluna bilgi verirler.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 23- Derneğin gelirleri şunlardır;

a)    Üye ödentileri,

b)    Sosyal, Kültürel ve Derneğin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalardan elde edilecek gelirler.

c)    Yasalar çerçevesinde yapılacak yardım ve bağışlar.

Dernek üyeleri tarafından veya dışarıdan yapılacak bağış ve yardımlar, Yardım Toplama Yasası ve bağlı mevzuatı ile diğer ilgili mevzuata göre toplanırlar.

Para (Türk Lirası veya döviz) yardımları için Yönetim Kurulunca belirlenecek bir bankada ilgili mevzuata göre Türk lirası ve döviz hesabı açtırılır. Bağışlar bu hesaplara yatırılır.

GELİR VE GİDERDE USUL

MADDE 24- Dernek gelirleri, alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Gelir ve giderlerde uygulanacak yöntem ile Dernek gelirlerinin toplanmasında; alındı Belgeleri Hakkında yönetmelik ile Maliye Bakanlığının bu konudaki tebliğleri ve ilgili mevzuat esas alınır.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 25-

1-   Üye Kayıt Defteri:  Derneğe gerenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık ödentileri bu deftere yazılır,

2-   Karar Defteri: Yönetim Kurulun kararları gün ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

3-   Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, gün ve sayı ile deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

4-    Gelir ve Geder Defteri: dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5-   Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.

6-   Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

7-   Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Yukarıda yazılı defterlerden ilk üçü Başkanın sorumluluğunda Genel Sekreter, diğer defterler, başkanın sorumluluğunda Genel Sayman tarafından tutulur.

Yukarıda sayılan defterlerin noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğin çalışmalarında ihtiyaç duyulan diğer defterler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu defterlerin Genel Sekreterlikçe onaylanması zorunludur.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgelerinin biçimi bastırılması dernekçe temini, Kayıt defteri denetlenmesi gibi hususlar Dernek gelirleri toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelikte gösterilen esas ve usule tabidir.

Şubeler; çalışmaları, önemli kararları, üye durumları, bütçeleri, kesin hesap ve bilançoları hakkında düzenli olarak en az üç ayda bir Dernek Genel Merkezine rapor vermek ve gerekli belgeleri göndermek zorundadırlar.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 26-  Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mala sahip olabilir. Derneğe taşınmaz mal alımı ve satımı Genel Kurul kararı ile olur. Genel kurul bu kararı ile gereken işlemleri yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 27- Şubelerin kuruluş, yetki, görev, çalışma esas ve usulleri aşağıda belirtilmiştir;

Şubeler, Dernekler Yasasındaki ilkeler ve tüzük hükümleri çerçevesinde kurulurlar. Bulundukları yerde en az altı ay ikamet etmiş kişiler arasında en az 3 (üç) kişilik girişimci kurullara, Genel Sekreterlik’in ön incelemesinden sonra Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilir. Tüzük doğrultusunda örgütlenmeleri ve çalışmaları Genel Sekreterlik aracılığıyla izlenir ve denetlenir.

A-  Şube Genel Kurulu:

Şube Genel Kurulu, bulunduğu yerleşim merkezinde kuruluş gününden itibaren ilk 6 (altı) ay içinde birinci Olağan Genel Kurul toplantısını yapar ve her 2 (iki) yılda bir toplanır.  Şube Genel Kurulu, belirlenen Genel Merkez Genel Kurul gününden en son 2 (iki) ay öncesinde Genel Merkez Yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş tüm üyelerinin katılımları ile oluşur. Genel Kurula katılan üyeler eşit haklara sahiptirler.

a)  Şube Organlarına ve Genel Kurul Temsilciliklerine Aday Olabilme Esas ve Usulleri

1-    Aday olmak isteyenler en az 1 (bir) yıllık dernek üyesi olmak zorundadırlar. Kuruluşunu tamamlamış ve sadece 1. (birinci) olağan Genel kurulunu yapmış olan şubelerde bu koşul aranmaz.

2-    Tüzüğün 12. Maddesi B/c, ç, d ve e fıkra hükümleri şube yapılarına aykırı olmayacak şekilde uygulanır.

3-   Siyasi Partilerin Genel Merkez, il ve İlçe organları ile Sendikaların karar organlarında halen görevli olanlar aday olamazlar.

b)  Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

1-    Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek, görüşmek ve karara bağlamak,

2-    Şube Yönetim Kurulu önerileri ile bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak,

3-    Adaylar arasında 5 (beş) asıl 5 (beş) yedek Şube Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte Denetleme Kurulu için 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeyi seçmek,

4-    İlgili tüzük maddeleri gereği ve yöntemiyle Şube Genel Kurulunda Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak temsilcilerini seçmek.

Şube Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) ay önceden tamamlanır. Şubeler Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak olan temsilcilerini tüzüğün 12/a maddesinin (f) bendine göre seçerler.

Seçilen, Genel Merkez Genel Kurul temsilcileri, Genel Merkez Genel Kuruldan en az 1 (bir) ay önce Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir,

c-     Şube Olağanüstü Genel Kurulu madde 14’te belirtilen esaslar içinde Şube yapısına aykırı olmayacak şekilde yapılar.

ç-    Şube Genel kurul hazırlıkları, madde 15’te belirtilen  esaslar içinde Şube yapısına aykırı olmayacak şekilde yapılır.

d-    Şube Genel Kurulunun toplantısı, madde 16’da belirtilen esaslar içinde Şube yapısına aykırı olmayacak şekilde yapılır.

e-    Şube Genel Kurul Kararları ve Çalışmaları:

Genel Kurul kararları, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulu adına, Şube Başkanı veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı tarafından açılır. Genel Kurulu Yönetmek üzere 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Yardımcı ve 1 (bir) Yazman üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul, Başkanlık Divanının yönetimi altında çalışmaların gündem doğrultusunda yürütür ve tamamlar.

Gündem değişikliği, Genel Kurula katılanların onda birinin imzalı teklifi ve Genel  Kurula katılanların oy  çokluğu ile yapılır.

 

B-  Şube Yönetim Kurulu :

Şube Genel Kurulunca gizli oy ve açık sayımla seçilecek en az 5 (beş) asıl 5 (beş) yedek üyeden oluşur.  Boşalan üyeliklere yedek üyeler oy sırasına göre çağırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulda en çok oy almış üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman üye seçer. Yönetim Kurulu çalışmalarını ilgili Yasa ve tüzük hükümleri çerçevesinde yürütür. Genel merkez Yönetim kurulunun belirlediği çalışma Komisyonlarını kurar ve çalışmalarını izler.

C-  Şube Denetleme Kurulu :

Kendi Genel Kurulunca ilgili maddede gösterildiği şekilde seçilir ve Şubenin çalışmalarını denetler madde 20 de belirtilen esaslar içerisinde kendi yapılarına aykırı olmayacak şekilde çalışmaları yürütür.

ŞUBE ÇALIŞMA KOMİSYONLARI :

MADDE 28- Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sayı ve çalışma alanlarına göre kurulur. Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile çalışma şekilleri Yönetmelik esaslarıyla belirlenir.

MADDE 29- Dernek Genel Merkezi binası aynı zamanda Ankara Şubesidir. Şube olarak Genel Merkez Genel Kurlundan iki ay önce kendi Şube Genel Kurulunu yapar. 12. Madde de öngörülen şekilde yalnız Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak temsilcilerini seçer.

MADDE 30- Dernek Genel Merkezi sürekli bir yayın organı çıkarabilir. Bunun dışında Dernek Yönetim Kurulunca uygun görülen dergi, kitap, broşür vs. yayınlar yapabilir.

DERNEĞİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 31- Derneğin feshine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Böyle bir durum ortaya çıktığı zaman en yüksek Mülki amirliğin bilgisi çerçevesinde yasal işlemler tamamlanır. Derneğin mal varlığı ve hakları Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna bırakılır.

TÜZÜK BOŞLUKLARI

MADDE 32- Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Yasası, Medeni Kanun ile yürürlükteki diğer ilgili hükümler uygulanır. Derneğin organları, Yasaların verdiği yetkileri kullanarak her durumda Derneğin Yönetimini ve işlerin yürütülmesini sağlarlar.

GEÇİCİ MADDELER

1-        Tüzüğün 9. Maddesinin 3. Fıkrası 31.12.1999 tarihinden itibaren

2-        Tüzüğün 9. Maddesinin son fıkrası 31.12.1999 tarihinden itibaren,

3-        Tüzüğün 12. Maddesinin B/a bölümü 31.12.1999 tarihinden itibaren

4-        Tüzüğün 27. Maddesinin A/a-1 bölümü 31.12.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

                    İş bu tüzük 32 ana maddeden ve 4 geçici maddeden oluşmuştur.

3. Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

 

 

 

 

Kenan ASİL                     Hüseyin ÖZTÜRK        Erdoğan YILMAZ   Hüseyin ÖZALP       Selim ŞEN

Yönetim Kurulu Başkanı   Başkan Yardımcısı       Başkan Yardımcısı       Genel Sayman        Genel Sekreter

 

 

 

Kani BAKŞE                     Yunus Nedim AYHAN         Hüseyin Türkel ÇAYLI           Aykan TOKSÖZ

Genel Sekreter Yardımcısı   Genel Sekreter Yardımcısı    Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 ANASAYFA